Loader icon жүктеу

FAQ

1. Дегеніміз не халықтың санитариялық-эпидемиологиялық сараптама? 

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама кешені органолептикалық, санитариялық-гигиеналық, эпидемиологиялық, микробиологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық, санитариялық-химиялық, биохимиялық, токсикологиялық, радиологиялық, радиометриялық, дозиметрлік өлшемдердің, физикалық факторлардың және басқа да зерттеулер мен сынақтардың, сондай-ақ жобаларды сараптау мақсатында сәйкестікті бағалау жобалардың, өнімдердің, кәсіпкерлік объектілерін және (немесе) өзге де қызмет саласындағы нормативтік құқықтық актілерге мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық салауаттылығы мен гигиеналық нормативтерге. 

2. Қандай жағдайларда қызмет бойынша зертханалық зерттеулер және өлшеу тегін алуға болады? 

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама тағайындаған құзыреті шегінде мемлекеттік органдармен және ұйымдармен санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, жоспарлы түрде, лауазымды адамдарының қаулылары немесе нұсқамалары санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің, кеден органдарының және жеке және заңды тұлғалардың өтініштері белгіленген тәртіппен саласындағы мемлекеттік орган халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы, мемлекеттік тапсырыс көлемінде. 

3. Қандай заңнамалық актінің негізінде қызмет бойынша зертханалық зерттеулер және өлшеу көрсетіледі түлек ақылы. 

5-тармағына сәйкес 61-баптың Туралы "Қазақстан Республикасы Кодексінің" халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі" - санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу өтініштері бойынша (ынталы өтініштері) жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру қамтамасыз етіледі, олар.

4. Қандай жағдайларда санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізіп? 

- Т. сәйкес 61-бабының 6-тармағына Қазақстан Республикасы Кодексінің "халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі" - санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілмейді болған жағдайларда жарамсыз тамақ өнімдері мен азық-түлік шикізат.

5. Өткізіледі қандай зертханалық зерттеулер бойынша Кеден одағының Техникалық регламенттеріне? 

Іске енгізілген 35 Кеден одағының Техникалық регламенттері шеңберінде жүргізілетін зертханалық зерттеулер 1190 соғады. 6. Өнім және импортталатын тауарларға салынатын Қазақстан, ли қауіпсіздігіне сараптаманы халықтың денсаулығы үшін? Тауарларды сараптау мен өнімдерін, Кеден одағының аумағына әкелінетін Қазақстан республикасы арқылы куәлік алу үшін мемлекеттік тіркеу (СГР) жүргізіледі филиалдарында РГП на ПХВ "Национальный центр сарапшылар" Нур-Султан қаласы бойынша және Алматы қаласы.

Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге

1. Что такое санитарно-эпидемиологическая экспертиза? 

 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза – комплекс органолептических, санитарно-гигиенических, эпидемиологических, микробиологических, вирусологических, паразитологических, санитарно-химических, биохимических, токсикологических, радиологических, радиометрических, дозиметрических замеров физических факторов, других исследований и испытаний, а также экспертиза проектов в целях оценки соответствия проектов, продукции, объектов предпринимательской и (или) иной деятельности нормативным правовым актам в сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам. 

 2. В каких случаях услуги по лабораторным исследованиям и замерам можно получить бесплатно? 

 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, назначенная в пределах компетенции государственными органами и организациями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, в плановом порядке, по постановлениям или предписаниям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы, таможенных органов и заявлениям физических и юридических лиц в порядке, определяемом государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится в объеме государственного заказа. 

 3. На основании какого законодательного акта услуги по лабораторным исследованиям и замерам оказываются в платном порядке? 

Согласно п.5 статьи 61 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» - для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы по заявлениям (инициативным обращениям) физических и юридических лиц финансирование обеспечивается ими.

4. В каких случаях не проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза? 

 Согласно п.6 статьи 61 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» - санитарно-эпидемиологическая экспертиза не проводится в случаях наличия непригодных пищевых продуктов и продовольственного сырья.

 5. Проводятся ли лабораторные исследования по Техническим регламентам Таможенного союза? 

 В реализацию внедрено 35 Технических регламентов Таможенного союза, в рамках которых проводятся лабораторные исследования на 1190 показателей. 6. Продукция и товары, импортируемые в Казахстан, проходят ли экспертизу безопасности для здоровья населения? Экспертиза товаров и продукций, ввозимых на территорию Таможенного союза через Республику Казахстан, для получения свидетельства государственной регистрации (СГР) проводится в филиалах РГП на ПХВ «Национальный центр эксперты» по г.Нур-Султан и г.Алматы.